POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO WIGELLO.PL

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem

obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim

zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy,

cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie

stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest KATARZYNA KINELSKA

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KATARZYNA KINELSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Głogowska 356k, 60-004 Poznań; i adres do doręczeń: ul.

Kopanina 28/32 wejście C, 60-105 Poznań, NIP 6311782692, REGON 242846838, adres poczty elektronicznej:

kontakt@wigello.pl, numer telefonu: 508006442 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie

Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora: Grzegorz Kinelski, numer telefonu

kontaktowego: 667666008, adres poczty elektronicznej: grzegorz.kinelski@gmail.com.

1.4. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

– zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eurlex.

europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.5. W przypadku gdy podanie danych osobowych przez Klienta następuje w celu przekazania danych osobowych do

Twisto Polska Sp. z o.o. przed zawarciem Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym, przekazanie tych danych jest

warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez

Sklep Internetowy. W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Twisto Polska Sp. z o.o. w związku z

możliwością zaproponowania Klientowi dokonania zapłaty ceny za nabyty Produkt przez Twisto Polska Sp. z o.o. w

ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep

Internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku z modelem biznesowym

prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep Internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem

Internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

1.6. W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do ING Banku Śląskiego S.A. w związku z obsługą i rozliczaniem

płatności dokonywanych przez Klienta za pomocą usługi iMoje na rzecz Sklepu Internetowego przez Internet przy

użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania

potwierdzenia jej dokonania przez bank na rzecz Sklepu Internetowego. W przypadku przekazania danych osobowych

do ING Banku Śląskiego S.A. w celu weryfikacji przez ING Bank Śląski S.A. należytego wykonania umów zawartych ze

Strona 2 z 9

Sklepem Internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez

nich reklamacjami, podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy

Sklepem Internetowym a bankiem.

1.7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym

podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z

zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie

wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce

prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie

Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych

osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę

z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych

do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu

Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym

wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek

przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub

rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane

osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1)

przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu

przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są

przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to

niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie

bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem

przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków

technicznych lub organizacyjnych.

1.9. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób

fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i

organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są

w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające

pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

1.10. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą

(np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w

Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim –

spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na

przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku

prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,

wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z

podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych

Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki

prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z

działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora.

Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty

zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania

zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie

Administratora.

3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na

podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

Strona 3 z 9

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania

danych Okres przechowywania danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub

umowy o świadczenie Usługi

Elektronicznej lub podjęcie działań

na żądanie osoby, której dane

dotyczą, przed zawarciem w/w

umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia

RODO (wykonanie umowy) –

przetwarzanie jest niezbędne do

wykonania umowy, której stroną jest

osoba, której dane dotyczą, lub do

podjęcia działań na żądanie osoby,

której dane dotyczą, przed zawarciem

umowy

Dane są przechowywane przez okres

niezbędny do wykonania, rozwiązania

lub wygaśnięcia w inny sposób

zawartej Umowy Sprzedaży lub

umowy o świadczenie Usługi

Elektronicznej.

Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

RODO (prawnie uzasadniony interes

administratora) – przetwarzanie jest

niezbędne do celów wynikających z

prawnie uzasadnionych interesów

Administratora – polegających na

dbaniu o interesy i dobry wizerunek

Administratora, jego Sklepu

Internetowego oraz dążeniu do

sprzedaży Produktów

Dane są przechowywane przez okres

istnienia prawnie uzasadnionego

interesu realizowanego przez

Administratora, nie dłużej jednak niż

przez okres przedawnienia roszczeń

Administratora w stosunku do osoby,

której dane dotyczą, z tytułu

prowadzonej przez Administratora

działalności gospodarczej. Okres

przedawnienia określają przepisy

prawa, w szczególności Kodeksu

Cywilnego (podstawowy termin

przedawnienia dla roszczeń

związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej wynosi trzy

lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa

lata).

Administrator nie może przetwarzać

danych w celu marketingu

bezpośredniego w przypadku

wyrażenia skutecznego sprzeciwu w

tym zakresie przez osobę, której dane

dotyczą.

Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia

RODO (zgoda) – osoba, której dane

dotyczą, wyraziła zgodę na

przetwarzanie swoich danych

osobowych w celach marketingowych

przez Administratora

Dane przechowywane są do momentu

wycofania zgody przez osobę, której

dane dotyczą na dalsze przetwarzanie

jej danych w tym celu.

Prowadzenie ksiąg podatkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia

RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji

podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017

r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) –

przetwarzanie jest niezbędne do

wypełnienia obowiązku prawnego

ciążącego na Administratorze

Dane są przechowywane przez okres

wymagany przepisami prawa

nakazującymi Administratorowi

przechowywanie ksiąg podatkowych

(do czasu upływu okresu

przedawnienia zobowiązania

podatkowego, chyba że ustawy

podatkowe stanowią inaczej).

Ustalenie, dochodzenie lub

obrona roszczeń jakie może

podnosić Administrator lub jakie

mogą być podnoszone wobec

Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

RODO (prawnie uzasadniony interes

administratora) – przetwarzanie jest

niezbędne do celów wynikających z

prawnie uzasadnionych interesów

Administratora – polegających na

ustaleniu, dochodzeniu lub obronie

roszczeń, jakie może podnosić

Administrator lub jakie mogą być

podnoszone wobec Administratora

Dane są przechowywane przez okres

istnienia prawnie uzasadnionego

interesu realizowanego przez

Administratora, nie dłużej jednak niż

przez okres przedawnienia roszczeń

jakie mogą być podnoszone wobec

Administratora (podstawowy termin

przedawnienia dla roszczeń wobec

Administratora wynosi sześć lat).

Korzystanie ze strony Sklepu

Internetowego i zapewnienie jej

prawidłowego działania

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

RODO (prawnie uzasadniony interes

administratora) – przetwarzanie jest

niezbędne do celów wynikających z

prawnie uzasadnionych interesów

Dane są przechowywane przez okres

istnienia prawnie uzasadnionego

interesu realizowanego przez

Administratora, nie dłużej jednak niż

przez okres przedawnienia roszczeń

Strona 4 z 9

Administratora – polegających na

prowadzeniu i utrzymaniu strony

Sklepu Internetowego

Administratora w stosunku do osoby,

której dane dotyczą, z tytułu

prowadzonej przez Administratora

działalności gospodarczej. Okres

przedawnienia określają przepisy

prawa, w szczególności Kodeksu

Cywilnego (podstawowy termin

przedawnienia dla roszczeń

związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej wynosi trzy

lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa

lata).

Prowadzenie statystyk i analiza

ruchu w Sklepie Internetowym

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

RODO (prawnie uzasadniony interes

administratora) – przetwarzanie jest

niezbędne do celów wynikających z

prawnie uzasadnionych interesów

Administratora – polegających na

prowadzeniu statystyk i analizie ruchu

w Sklepie Internetowym celem

poprawy funkcjonowania Sklepu

Internetowego i zwiększenia

sprzedaży Produktów

Dane są przechowywane przez okres

istnienia prawnie uzasadnionego

interesu realizowanego przez

Administratora, nie dłużej jednak niż

przez okres przedawnienia roszczeń

Administratora w stosunku do osoby,

której dane dotyczą, z tytułu

prowadzonej przez Administratora

działalności gospodarczej. Okres

przedawnienia określają przepisy

prawa, w szczególności Kodeksu

Cywilnego (podstawowy termin

przedawnienia dla roszczeń

związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej wynosi trzy

lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa

lata).

3.3. W związku z uruchomieniem w Sklepie Internetowym płatności w ramach usługi iMoje oferowanej przez ING Bank

Śląski S.A. oraz formuły zakupowej „Kup z Twisto” oferowanej przez Twisto Polska Sp. z o.o., Administrator podaje

następujące dodatkowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, który korzysta z jednej z

wyżej wymienionych usług płatniczych za pomocą Sklepu Internetowego:

3.3.1. W przypadku korzystania przez Klienta z płatności w Sklepie Internetowym za pomocą usługi iMoje, Administrator

może przekazywać dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego do ING Banku Śląskiego S.A.:

3.3.1.1. w związku ze świadczeniem przez bank na rzecz Sklepu Internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi

płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

3.3.1.2. w związku z obsługą i rozliczaniem przez bank płatności dokonywanych przez Klientów Sklepu internetowego przez

Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

3.3.1.3. w związku z weryfikacją przez bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w

szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa

prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3.3.2. W przypadku korzystania przez Klienta z opcji odroczenia płatności w Sklepie Internetowym, Administrator może

przekazywać dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego do Twisto Polska Sp. z o.o.:

3.3.2.1. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska Sp. z o.o.

w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej

przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów

zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3.4. Administrator za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe

Klientów przekazywane podczas rejestracji Konta, składania Zamówienia albo zapisu na Newsletter w Sklepie

Internetowym: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer

domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli

jest inny niż adres dostawy); w przypadku Klientów niebędących konsumentami: nazwa firmy i numer NIP..

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne

jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania,

kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów

przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i

organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane

dotyczą.

4.2. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator

zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień

Strona 5 z 9

ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a w przypadku innych państw, że przekazanie odbywać się będzie na

podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Administrator zapewnia, że osoba, której dane dotyczą ma

możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz

w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką

prywatności.

4.3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce

prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne

do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi

współpracującemu z Administratorem.

4.4. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub

kategoriom odbiorców: Firmy kurierskie i pocztowe, operatorzy płatności i banki.

4.4.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w

przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub

przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi

lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu

zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania

dostawy Produktu Klientowi.

4.4.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie

Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane

osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie

Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

4.4.2.1. W zakresie płatności elektronicznych oraz kartą płatniczą w ramach usługi iMoje – spółka ING Bank Śląski S.A. z

siedzibą w Katowicach (adres siedziby: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w

Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000005459; kapitał zakładowy w kwocie 130 100 000,00 zł opłacony w całości, NIP: 6340135475,

REGON: 271514909.

4.4.3. podmioty kredytujące – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności w

systemie ratalnym Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy obsługującemu

powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności

realizowanej przez Klienta.

4.4.3.1. W zakresie usługi odroczenia płatności „Kup z Twisto” – spółka Twisto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

(adres siedziby: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.

st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

0000689624, NIP: 9512442875, REGON: 367977970, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000,00 zł.

4.4.4. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne,

umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i

świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania

komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy

oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia

zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w

zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.4.5. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe,

prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator

udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku

oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką

prywatności.

4.4.6. dostawcy umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych

podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego

pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu

społecznościowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym

również:

4.4.6.1. Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych

serwisu Facebook (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij lub logowanie za pomocą danych logowania do serwisu

Facebook) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu

Internetowego do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i

zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują

informacje o działaniach na stronie Sklepu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach,

zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma

konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).

Strona 6 z 9

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu

decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych

przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych

konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w

tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

5.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje

podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży

czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w

Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o

niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub

preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu

Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z

otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na

stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego

Produktu w Sklepie Internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie

Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby,

aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny

sposób istotnie na nią wpływa.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia

zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także

ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są

w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na

podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO

oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn

związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6

ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na

podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych,

chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec

interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby

marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec

przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w

jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z

Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora

wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu

Internetowego.

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i

zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa,

czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep

Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj:

https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Strona 7 z 9

7.2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Sklepu Internetowego można podzielić na różne rodzaje, według

następujących kryteriów:

Ze względu na ich dostawcę:

1) własne (tworzone przez stronę

Sklepu Internetowego

Administratora) oraz

2) należące do osób/podmiotów

trzecich (innych niż

Administrator)

Ze względu na ich okres

przechowywania na urządzeniu

osoby odwiedzającej stronę

Sklepu Internetowego:

1) sesyjne (przechowywane do

czasu wylogowania się ze

Sklepu Internetowego lub

wyłączenia przeglądarki

internetowej) oraz

2) stałe (przechowywane przez

określony czas, zdefiniowany

przez parametry każdego pliku

lub do czasu ręcznego

usunięcia)

Ze względu na cel ich stosowania:

1) niezbędne (umożliwiające

prawidłowe funkcjonowanie strony

Sklepu Internetowego),

2) funkcjonalne/preferencyjne

(umożliwiające dostosowanie

strony Sklepu Internetowego do

preferencji osoby odwiedzającej

stronę),

3) analityczne i wydajnościowe

(gromadzące informacje o

sposobie korzystania ze strony

Sklepu Internetowego),

4) marketingowe, reklamowe i

społecznościowe (zbierające

informacje o osobie odwiedzającej

stronę Sklepu Internetowego w

celu wyświetlania tej osobie

reklam, ich personalizacji,

mierzeniu skuteczności i

prowadzenia innych działań

marketingowych w tym również na

stronach internetowych odrębnych

od strony Sklepu Internetowego,

takich jak portale społecznościowe

albo inne strony należące do tych

samych sieci reklamowych co

Sklep Internetowy)

7.3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony

Sklepu Internetowego w następujących konkretnych celach:

Cele stosowanie plików Cookies

w Sklepie Internetowym

Administratora

identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i

pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)

zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia

(pliki Cookies niezbędne)

zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub

danych logowania do Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i

funkcjonalne/preferencyjne)

dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych

preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu

strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego (pliki

Cookies funkcjonalne/preferencyjne)

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania

ze strony Sklepu Internetowego (pliki Cookies analityczne i wydajnościowe)

wyświetlania i renderowania reklam, ograniczania liczby wyświetleń reklam

oraz ignorowania reklam, których Usługobiorca nie chce oglądać, mierzenia

skuteczności reklam, a także personalizacji reklam, to jest badania cech

zachowania osób odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową

analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach,

słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam

dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy

odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google

Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe,

reklamowe i społecznościowe)

Strona 8 z 9

7.4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania

plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Sklepu Internetowego jest możliwe w

następujący sposób:

W przeglądarce Chrome:

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę

kłódki po lewej stronie, (2) przejdź

do zakładki „Pliki cookie”.

W przeglądarce Firefox:

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę

tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do

zakładki „Dopuszczone” lub

„Zablokowane”, (3) kliknij pole

„Ciasteczka śledzące między

witrynami”, „Elementy śledzące

serwisów społecznościowych” lub

„Treści z elementami śledzącymi”

W przeglądarce Internet Explorer:

(1) kliknij menu „Narzędzia”, (2)

przejdź do zakładki „Opcje

internetowe”, (3) przejdź do zakładki

„Ogólne”, (4) przejdź do zakładki

„Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl

pliki”

W przeglądarce Opera:

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę

kłódki po lewej stronie, (2) przejdź

do zakładki „Pliki cookie”.

w przeglądarce Safari:

(1) kliknij menu „Preferencje”, (2)

przejdź do zakładki „Prywatność”, (3)

kliknij w pole „Zarządzaj danymi

witryn”

Niezależnie od przeglądarki, za

pomocą narzędzi dostępnych np. na

stronie:

https://www.cookiemetrix.com/ lub:

https://www.cookie-checker.com/

7.5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików

Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej

przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć

możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre

funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia

poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków

składania Zamówienia).

7.6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z

plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez

ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies

oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy

przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

7.7. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych

przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają

Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są

w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepu Internetowego i analizie

ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w

Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania osób odwiedzających Sklep Internetowy

oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których

odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7.8. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej

aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki

udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7.9. W związku z możliwością korzystania przez Administratora w Sklepie Internetowym z usług reklamowych i

analitycznych dostarczanych przez Google Ireland Ltd., Administrator wskazuje, że pełna informacja o zasadach

przetwarzania danych osób odwiedzających Sklep Internetowy (w tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez

Google Ireland Ltd. znajduje się w polityce prywatności usług Google dostępnej pod adresem internetowym:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na

inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu

Internetowego Administratora.